Algemene Voorwaarden

Betrekking hebbend op trainingen, cursussen op het gebied van de Eerste Hulp/Reanimatie/AED.

Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen YMO – EHBO Doe Je Zó! (hierna te noemen YMO) en opdrachtgevers.

Gedragsregels

 • YMO zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdracht verstrekte of ter kennis verkregen informatie die zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen alleen gebruikt zal worden binnen het kader van de opdracht.
 • YMO behoudt – tot drie jaar na beëindiging van de opdracht- documentatie van de door YMO uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. YMO waakt ervoor dat archiefstukken niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opdrachtaanvaarding

 • YMO aanvaardt slechts díe opdrachten, waarvoor zij de kwalificaties bezit. De voor een opdracht in te zetten Lotus(sen) dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen ook op doelmatige wijze aan die opdrachten te werken.
 • Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en YMO komt tot stand door het retourneren van een door YMO en de opdrachtgever ondertekende YMO-opdrachtbevestiging / offerte door de opdrachtgever.
 • YMO zal een opdracht weigeren of staken indien YMO door de opdrachtuitvoering in conflict zou komen met de gedragsregels (zie voornoemd).
 • Door YMO aangeboden open trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Indien er meer aanmeldingen zijn dan er deelnemers geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
 • Door YMO uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.

Overeenkomst en uitvoeringscondities

 • De overeenkomst komt tot stand doordat enerzijds YMO op voldoende gedetailleerde wijze de informatie verzamelt die nodig is voor de opdrachtformulering.
 • Anderzijds verstrekt de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever en YMO vormen zich zodoende een beeld van het vraagstuk, van de omvang van de interventie en de mogelijke resultaten daarvan.
 • In de overeenkomst over de uitvoeringscondities worden afspraken gemaakt over:

                    de bepaling van het cliëntsysteem
                    de wijze van werken
                    een maximaal aantal deelnemers per cursus
                    aanvangstijd van de lessen
                    de keuze van de door YMO in te zetten LOTUS(sen)
                    een indicatie van de tijdsduur van de opdracht en de eventuele fasering
                    de kostenraming
                    de gewenste, c.q. noodzakelijke nazorg
                    taakafbakening met betrekking tot de organisatie en logistiek rondom de interventie door YMO

 • De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn, maar wel in de lijn liggen van dit onderwerp, worden vanzelfsprekend door de opdrachtgever en YMO in overleg geregeld.
 • YMO behoudt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken, indien, ongeacht de oorzaak of omstandigheid, een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd of verhinderd.
 • In dergelijke omstandigheden is YMO niet schadeplichtig.
 • Zij brengt hiervan de opdrachtgever tijdig op de hoogte.
 • YMO zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van het werk. Daarbij verschaft YMO desgevraagd inzicht in de methoden die worden toegepast en de informatie waarop de interventie steunt.

Intellectueel eigendom

 • Modules, modellen, technieken en/of instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de realisatie van de opdracht, zijn en blijven eigendom van YMO. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van ondergetekende.
 • De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande onverminderd van toepassing.

Honorering en betalingsregeling

 • YMO zal een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. Het honorarium wordt bepaald op grond van de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten.
 • Voorafgaand aan de start van een opdracht worden de in rekening te brengen kosten schriftelijk aan de opdrachtgever ter goedkeuring gemeld. Door ondertekening van de offerte verbindt de opdrachtgever zich aan de betalingsvoorwaarden.
 • Bij acceptatie van de offerte dient één week voor aanvang van de cursus 50% van de totale kosten te zijn voldaan op de rekening van YMO.
 • De eindafrekening dient binnen 14 dagen na afsluiting van de cursus te worden voldaan.
 • YMO volgt de voor interventie gangbare tarieven.
 • Over trainingen en interventie wordt BTW berekend volgens de gestelde voorwaarden van de Nederlandse Belastingdienst.

Annuleringsregelingen

Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van een opdracht willen overgaan, dan dient dit altijd schriftelijk per brief ter attentie van ondergetekende/ YMO gemeld te worden. In het schrijven dient aangegeven te worden welke de reden(en) is (zijn) voor voortijdige beëindiging.

Bij voortijdige beëindiging/ annulering van een opdracht zijn de onderstaande regels van toepassing voor de verschillende werkmodules van YMO:

1. Maatwerktrainingen in algemene zin:
Bij annulering door de opdrachtgever worden door YMO in rekening gebracht:

 • a. Alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot het moment van annulering gemaakt zijn.
 • b. Alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:
  * 100% van de kosten bij annulering tussen 1 week tot de dag van aanvang van de training;
  * 75% van de kosten bij annulering tussen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de training;
  (wanneer de training echter onmiddellijk opnieuw geboekt wordt: 50% van de kosten);
  * 50% van de kosten bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de training;
  * 0 % van de kosten bij annulering langer dan 4 weken voor aanvang van de training.
 • c. Alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie welke in rekening zijn gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer;

2. Open trainingen:
Bij annulering door de opdrachtgever worden door YMO de volgende kosten in rekening gebracht aangaande de deelname:

          * 100% van de kosten bij annulering tussen 1 week tot de dag van aanvang van de training;
          * 75% van de kosten bij annulering tussen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de training;
             (wanneer de training echter onmiddellijk opnieuw geboekt wordt: 50% van de kosten);
          * 50% van de kosten bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de training;
          * 0 % van de kosten bij annulering langer dan 4 weken voor aanvang van de training.
          * Bij verhindering van een deelnemer kan de opdrachtgever altijd – zonder bijkomende kosten- een vervanger              sturen die voldoet aan de deelnemerseisen die gesteld worden aan de training.

3. Indien een individuele cursist niet verschijnt op de afgesproken cursusdata, wordt het volledige
cursusbedrag in rekening gebracht.

4. Indien een cursist het examen niet met goed gevolg aflegt, zal door YMO gezocht worden naar een mogelijkheid voor een herexamen. De kosten van een herexamen komen op € 50,00 per module.

5. Indien een cursist lessen verzuimt, zonder overleg met de Instructeur, kan dat uitsluiting van een examen tot gevolg hebben.

6. Bij ziekte van de cursist kan geen restitutie van cursusgelden plaatsvinden.

Herhaling:

 • YMO als opleider behoudt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken, indien, ongeacht de oorzaak of omstandigheid, een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd of verhinderd.
 • In dergelijke omstandigheden is YMO niet schadeplichtig.
 • Zij brengt hiervan de opdrachtgever tijdig op de hoogte.

AANSPRAKELIJKHEID

 • In geval van beweerde, geleden schade door of bij de opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van YMO begrensd tot het bedrag dat YMO voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen.
 • YMO is, behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, volg- en bedrijfsschade.

Klachtenregeling

 • YMO hecht eraan tevreden opdrachtgevers te houden. Indien door de opdrachtgever bij de opdrachtuitvoering tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, van argumenten voorzien, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk bij de directie van YMO in te dienen.
 • De directie van YMO draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht contact wordt gezocht met de opdrachtgever, om aldus te zorgen voor een adequate afhandeling.

Persoonsregistratie

Door het aangaan van een overeenkomst met YMO, wordt aan YMO toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens zal YMO uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten.

YMO staat ingeschreven bij de KvK te Gouda onder nummer: 24428094

Algemene Voorwaarden YMO – EHBO doe je zó!

Yvonne Mud- de Bruin

Waddinxveen, januari 2019